• Harmonogram naboru


    • Terminy postępowania rekrutacyjnego NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Terminy
     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Dokumenty i sposób ich składania

     1

     Złożenie wniosku * o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

     (Kandydat wybiera dowolną liczbę  oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych do których chciałby być przyjęty, układając  je  w formie preferencji. Na pierwszym miejscu  wybiera oddział, na którym najbardziej mu zależy)

     od 17 maja 2021r.

     do 21 czerwca 2021r.

     wniosek(podpisany)

     i ewentualne dokumenty/oświadczenia  składane w szkole lub skan przesłany elektronicznie

     na adres: rekrutacja@lo29.elodz.edu.pl

     lub przez e-PUAP z profilu zaufanego **

     2

     Uzupełnienie wniosku(wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
     o kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

     i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz  możliwość zmiany przez  rodzica/ opiekuna  kandydata np. preferencji klas lub szkół, do których kandyduje(wymaga odblokowania  w szkole pierwszego wyboru  i ponownego złożenia wniosku)

     od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r

     kserokopia

     z potwierdzeniem zgodności danych  składana w szkole

     lub skan przesłany elektronicznie na adres:  rekrutacja@lo29.elodz.edu.pl  

     lub przez e-PUAP z profilu zaufanego **

     3

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

      do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych

      w oświadczeniach

     do 14 lipca 2021 r.

      

     4

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     22 lipca 2021r.

     w szkole i/lub na  koncie kandydata na portalu obsługującym nabór do szkół ponadpodstawowych

     5

     Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna  kandydata woli przyjęcia

      w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

     dodatkowo złożenie

     w szkole deklaracji wyboru drugiego języka oraz  woli uczęszczania

     na religię / etykę

     6

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     2 sierpnia 2021 r.

     w szkole i/lub  na koncie kandydata na portalu obsługującym nabór do szkół ponadpodstawowych

     Opublikowanie przez Łódzkiego  Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

     do 3 sierpnia

     7

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     do 5 sierpnia

      w szkole lub elektronicznie

     8

     Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęci

     j. w.

     9

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

     j. w.

     10

     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

     j. w.

     .

      *W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19
     (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

     ** Wersja elektroniczna dokumentów – skan podpisanego wniosku, skan świadectwa
     i zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń – wysłane mogą być na e-PUAP:

     skrytka ESP:/000731732/SkrytkaESP – warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego

     *** Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się  rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach

 • Galeria zdjęć

   brak danych