• Harmonogram naboru

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Terminy
     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym

     Dokumenty i sposób ich składania

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

     (Kandydat wybiera dowolną liczbę  oddziałów z wybranych szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając  je  w formie preferencji. Na pierwszym miejscu  wybiera oddział, na którym najbardziej mu zależy)

     od 24 kwietnia

     do 23 maja 2023 r.

     do godz. 12:00

      

      

      

      

     od 21 lipca godz. 12:00

     do 26 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

     wniosek(podpisany przez przynajmniej jednego rodzica)

     i ewentualne dokumenty/oświadczenia  składane w szkole lub skan przesłany elektronicznie

     na adres: rekrutacja@lo29.elodz.edu.pl

     lub przez e-PUAP z profilu zaufanego *

     2

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

      do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych

      w oświadczeniach

     do 31 maja 2023

     do 31 lipca 2023

      

     3

     Możliwość zmiany przez  rodzica/ opiekuna  kandydata np. preferencji klas lub szkół, do których kandyduje(wymaga odblokowania  w szkole pierwszego wyboru  i ponownego złożenia wniosku

     od 4 lipca  do 10  lipca 2023 r., do godz. 15:00.

      

      

      

     4

     Uzupełnienie wniosku(wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
     o kopię  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

     i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

     od 6 lipca

      do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00.

      

     kserokopia

     z potwierdzeniem zgodności danych  składana w szkole

     lub skan przesłany elektronicznie na adres: rekrutacja@lo29.elodz.edu.pl 

     lub przez e-PUAP z profilu zaufanego *

     5

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty –

     do 12 lipca 2023

     do 31 lipca 2023 r.

      

     6

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     14 lipca 2023 r. do godz. 12:00

     1 sierpnia 2023 do godz.12.00

      

     w szkole i/lub na  koncie kandydata na portalu obsługującym nabór do szkół ponadpodstawowych

     7

     Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna  kandydata woli przyjęcia

      w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     od 14 lipca  godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r. godz. 12:00

     od 1 sierpnia godz. 12:00 do 4 sierpnia 2023 r. godz. 12:00.

     deklaracja wyboru drugiego języka

      (z wyjątkiem klas 1c) oraz  woli uczęszczania  na religię / etykę

     8

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     21 lipca 2023 r. do godz. 12:00

     7 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

      

     w szkole i/lub  na koncie kandydata na portalu obsługującym nabór do szkół ponadpodstawowych

     Opublikowanie przez Łódzkiego  Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

     do 21  lipca

     9

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     do 24 lipca

      

      w szkole lub elektronicznie

     10

     Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęci

      

     j. w.

     11

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

      

     j. w.

     12

     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

      

     j. w.

      

     * Wersja elektroniczna dokumentów – skan podpisanego wniosku, skan świadectwa  i zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń – wysłane mogą być na e-PUAP:

     skrytka ESP:/000731732/SkrytkaESP – warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych