• Harmonogram zebrań i konsultacji

   • 22,23,24  września 2020r.zebrania  wychowawców z  rodzicami- informacja o kalendarzu roku szkolnego, planie pracy wychowawcy klasy, planie wychowawczo- profilaktycznym  szkoły, opłaty, oświadczenia

     

    9 grudnia  2020r.  – konsultacje   dla rodziców- informacje o proponowanych ocenach na koniec semestru

     

    13 stycznia 2021r. - zebrania wychowawców z rodzicami  posumowanie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

     

    17 marca 2021r. konsultacje  dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich-(śródsemestralne podsumowanie wyników nauczania),  zebrania  wychowawców z rodzicami uczniów  klas trzecich (informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego, o egzaminie maturalnym)

     

    19 maja 2021r. -   konsultacje  dla rodziców - informacje o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych